Acclamations

Khi chúng tôi ước mơ mà chúng tôi đang ca ngợi và không thể phân biệt các khuôn mặt của những người tiếng hoan hô cho chúng tôi (hoặc khuôn mặt của họ có nghĩa là không có gì cho chúng tôi), đó là một dấu hiệu nguy hiểm, và hầu như luôn luôn, chúng tôi sẽ đối mặt với nguy hiểm này do nhận được mang đi bởi niềm đam mê của chúng tôi….