Fusil

Chụp một fusil có nghĩa là xấu công ty, kinh doanh phức tạp và khó khăn….