Hunt

Nếu bạn đi săn bắn, có nghĩa là kinh doanh tốt và thịnh vượng. Nếu bạn mơ ước về người khác, săn bắn, nó có nghĩa là thiệt hại tài sản. Cũng sẽ có rất nhiều công việc và ít lợi nhuận….