Scepter

Mơ về việc có một scepter trong tay cho thấy xác suất của một chương trình khuyến mại tại nơi làm việc hoặc chiếm một vị trí quan trọng trong bất cứ điều gì người mơ là một phần của. Mơ ước của những người khác đang nắm giữ một scepter trong tay của họ cho thấy rằng người mơ sẽ tiếp tục vô hạn định như là một đơn vị hành chính cho người khác….

Scepter

Thành công của bạn sẽ làm cho bạn tưởng tượng điều hư không. Đặt bàn chân trên mặt đất….