Jug

Nếu các jug chứa tốt chất lỏng như dầu và nước, sau đó nó được coi là dấu hiệu tốt. Nó có nghĩa là những điều tốt đẹp sẽ được thu được bằng mơ mộng, trong khi đó nếu nó có chứa chất lỏng có hại kết quả sẽ là bất lợi….

Jug, bình

Nó là một biểu tượng nữ tính. Nếu nó có chứa một số chất lỏng tốt như rượu vang, dầu hoặc nước rõ ràng đó là một điềm chúng ta sẽ có được những điều tốt đẹp. Nếu nó có chứa chất lỏng có hại, đó là một điềm tiêu cực….

Bình

Jug thông báo sự thịnh vượng và lớn hơn số lượng rượu nó chứa thêm phong phú, thành công và thịnh vượng, bạn sẽ có. Nếu nó là đầy nước, rượu hoặc dầu chúng ta sẽ thất bại bởi vì chúng tôi quá tham vọng….